LÊ QUANG TRƯỜNG
 • LÊ QUANG TRƯỜNG
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Hiệu trưởng
 • 0975089953 - 0262 3600101
 • truongearok@gmail.com
 • Trình độ: Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ngày bổ nhiệm: 24/04/2020
NGUYỄN VĂN ÚY
 • NGUYỄN VĂN ÚY
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Phó hiệu trưởng
 • 0941 115050
 • vanuyrungxanh@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tin học
HUỲNH TRUNG HIẾU
 • HUỲNH TRUNG HIẾU
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0913839843
 • huynhtrunghieues@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Vật lý Ngày bổ nhiệm: 15/06/2018