Kết quả học tập và rèn luyện năm học 2022-2023

Kết quả học tập và rèn luyện năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Thống kê xếp loại đánh giá học tập và rèn luyện học sinh năm học 2022-2023

Thống kê xếp loại đánh giá học tập và rèn luyện học sinh năm học 2022-2023

Lượt xem:

Trang này có 2 tệp liên tiếp nhau (Tệp 1 khối 10, tệp 2 khối 11,12) [...]
DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN LỚP MỚI NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN LỚP MỚI NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN LỚP MỚI NĂM HỌC 2021-2022 [...]
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 [...]
Chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021

Chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]